Legislatie

1. Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

2. Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

3. Legea nr. 31/1990 privind societatile

4. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

6. O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli , precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

7. O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli , precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

8. O.M.F.P nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral sau majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019

9. Legea contabilitatii nr. 82/1991

10. Hotarare nr. 1151 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune

11. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii

12. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

13. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ

14. Lege nr. 98/2016 privind achizitiile publice

15. H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

16. Lege nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri , prevenirea si sanctionarea coruptiei

17. Lege nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice , pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea , organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

18. Lege nr. 265/2022, privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului

19. Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

20. H.G nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale , impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie , cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie , precum si pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale

21. Hotarare nr. 1269/2021 privind aprobarea Stategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia

22. Ordin nr. 600 /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

23. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

24. Lege nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a României pe termen lung

25. Lege nr. 53/2002 privind Codul muncii

26. Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

27. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

28. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

29. Legea nr. 287/2009 privind codul civil

30. Constitutia României, republicata