Haide în cea mai valoroasă echipă! BTarena caută profesioniști

Haide în cea mai valoroasă echipă! BTarena caută profesioniști

Te invităm să te angajezi la BTarena. Suntem cea mai bună echipă și căutăm cei mai buni profesioniști. Există trei poziții vacante: specialist în achiziții publice, ingineri și îngrijitor clădiri. Probele de concurs constau din selecție de dosare și interviu.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 23.10.2018 – 02.11.2018 (în intervalul orar 9-2000), la sediul Sălii Polivalente S.A. din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (acces birouri/media).

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 05.11.2018, ora 1100, la sediul Sălii Polivalente (str. Aleea Stadionului nr. 4, acces birouri/media) și pe site-ul societății www.btarena.info.

Interviurile vor avea loc în data de 06.11.2018, începând cu ora 10, la sediul Sălii Polivalente (cu intrare de pe str. Aleea Stadionului nr. 4, acces birouri/media). Pot participa la interviu doar candidaţii care au fost admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264.483160.

Iată condițiile pentru cele trei poziții vacante:

Îngrijitor de clădiri

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de îngrijitor clădiri, vacant în statul de funcţii la Departamentul tehnic, administrativ.

Probele stabilite pentru concurs:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. interviul.

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea postului vacant:

 1. studii medii / școală profesională;
 2. capacitatea deplină de exerciţiu;
 3. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 4. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 5. cetățenie romană, cetățenie a altor state membre ale UE și domiciliul în România;
 6. cunoașterea limbii romane, scris și vorbit.  

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. a) scrisoare de intenţie;
 2. b) curriculum vitae;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi, opțional, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/cursuri;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă de la locurile de muncă anterioare (opțional).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

Inginer

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de inginer (în domeniul construcțiilor).

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere și interviul.

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ absolvent studii tehnice medii cu diplomă;
 2.  cunoştinţe de operare pe calculator și software/hardware cel puțin nivel mediu;
 3. experiență de cel puțin 2 ani ca tehnician operare sisteme de securitate: supraveghere video, control acces și pontaj, sisteme de detecție incendiu, etc
 4.  cunoștințe în domeniul tehnic-electronic: utilizare/configurare software dedicat sistemelor de  alarmă, detecție și securitate, BMS, sisteme de sonorizare;
5. certificat de absolvire – Inginer sisteme de securitate/tehnician DSVCA sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații, Autorizație ANRE, Autorizație ISCIR (constituie avantaj);
 5.  starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 6.  persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7.  capacitate deplină de exerciţiu;
 8.  spirit de observare și atenție distributivă;
 9. persoană responsabilă, punctuală, capabilă de muncă în echipă și în condiții de stres.
 10. cetățenie romană, cetățenie a altor state membre ale UE și domiciliul în România;
 11. cunoașterea limbii romane, scris și vorbit.  

Bibliografia de concurs:

 1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.C.L. nr. 341/29.08.2014, privind aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv;
 4. Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 1091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
 6. H.G. nr. 971/2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 1048/2006,  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 10. O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice
 11. O.G. 119/1999 privind controlul intern managerial și cotrolul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. a) scrisoare de intenţie;
 2. b) curriculum vitae;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. e) adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor sau, după caz, copia carnetului de muncă;
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.

Specialist achiziții publice

Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de specialist achiziții publice.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere și interviul.

Condiţii generale și specifice pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ absolvent studii tehnice medii cu diplomă;
 2.  cunoştinţe de operare pe calculator și software/hardware cel puțin nivel mediu;

3.experiență cel puțin 1 an pe funcția de specialist în achiziții publice

 1.  certificat de absolvire –  expert în utilizarea SICAP / SEAP, sau orice alt certificat de absolvire în domeniul achizițiilor publice (constituie avantaj);
 2.  starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 3.  persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4.  capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  spirit de observare și atenție distributivă;
 6. persoană responsabilă, punctuală, capabilă de muncă în echipă și în condiții de stres.
 7. cetățenie romană, cetățenie a altor state membre ale UE și domiciliul în România;
 8. cunoașterea limbii romane, scris și vorbit.  

Bibliografia de concurs:

 1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.C.L. nr. 341/29.08.2014, privind aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv;
 4. Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 1091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
 6. H.G. nr. 971/2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 1048/2006,  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 10. O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice
 11. O.G. 119/1999 privind controlul intern managerial și cotrolul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare

12.O.U.G. 34/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

13.Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. a) scrisoare de intenţie;
 2. b) curriculum vitae;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. e) adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor sau, după caz, copia carnetului de muncă;
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.